Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden & Huisregels

* Met het bevestigen van de reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

Algemeen

* De website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in B&B Bleekhoeve tijdens het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
* Het minimum verblijf is twee nachten.
* Roken is niet toegestaan in de kamers, in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan op het terras, mits anderen hier geen last van hebben en de veiligheid niet in gevaar komt. Het terras dient peukvrij te blijven, gelieve gebruik te maken van de asbak die voorzien wordt.
* Kamer 1 en 2 zijn geschikt voor 2 personen, kamer 3 is geschikt voor 2 tot maximum 4 personen. Gebruik van B&B Bleekhoeve door andere personen dan de huurders is niet toegestaan.
* Ontbijt wordt voorzien tussen 7 en 9 uur. De gasten zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van eventuele allergieën, voedselintoleranties of diëten. Hier kan een meerprijs voor aangerekend worden.
* Op de dag van de aankomst kunnen gasten inchecken tussen 16 en 18u. Later aankomen is eventueel mogelijk, maar wel in overleg.
* Op de dag van vertrek kunnen gasten uitchecken tot 10.00u. Bij voortijdig vertrek vindt geen terugbetaling plaats.
* De gasten kunnen hun auto parkeren op het naast de B&B aanwezige parkeerterrein. Er is 1 parking voorzien per kamer. Parkeren gebeurt op eigen risico, B&B Bleekhoeve is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
* We verzoeken vriendelijk om geen geluidsoverlast te veroorzaken: Tussen 22u en 7u dient het stil genoeg te zijn dat andere bewoners/huurders geen geluidsoverlast hebben.

Tarieven

* De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming, BTW en toeristenbelasting.
* De tarieven zijn exclusief kosten van een annulerings-en/of reisverzekering en/of andere kosten.
* Tarieven van B&B Bleekhoeve zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
* Alle vermeldingen op de website van B&B Bleekhoeve worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

Reservering en betaling

* Na ontvangst van het reserveringsverzoek stuurt B&B Bleekhoeve een bevestiging per email met het betalingsverzoek. Op dat moment is de reservering ‘in optie’ genomen en worden de door u gekozen dagen voor u vrijgehouden. Indien de betaling binnen de gestelde termijn door B&B Bleekhoeve is ontvangen, dan is de reservering definitief. Hier ontvangt u per email bericht van. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, dan vervalt de optie en de reserveringsaanvraag.
* Alle verblijfskosten dienen binnen 2 dagen na de reserveringsaanvraag te worden voldaan op rekening BE60 1325 5214 6370.
* We hanteren een borg van 35,00 EUR ongeacht de lengte van uw verblijf. Deze wordt vooraf met de huurprijs in rekening gebracht. Na controle van de accommodatie en afrekening van eventuele extra kosten zal de borg teruggestort worden op uw rekening (dezelfde rekening waarmee de huurprijs is betaald).
* Eventuele afrekeningen van extra kosten dienen met Payconiq te gebeuren bij vertrek, of worden afgehouden van uw waarborg. B&B Bleekhoeve accepteert geen credit cards.
* Bleekhoeve kan gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B Bleekhoeve ontzeggen en/of weigeren, zonder verdere mededeling of reden en zonder tegemoetkoming van de verblijfskosten.

Annulering

* Bij annulering minimaal 30 dagen voorafgaande aan het vroegste aankomst tijdstip (16.00 uur) op de gemelde aankomstdatum wordt het reeds betaalde bedrag volledig geretourneerd.
* Bij annulering minder dan 30 dagen maar meer dan 7 dagen voor aankomst wordt 50% van het betaalde bedrag geretourneerd. Bij annulering minder dan 7 dagen voor aankomstdag (16.00 uur) wordt enkel de betaalde borg geretouneerd.
* Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag dient de annulering schriftelijk (per e-mail of via de post) aan B&B Bleekhoeve te worden doorgegeven.
* B&B Bleekhoeve heeft steeds het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip (16.00 uur) van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan de hoofdgast.

Schade

* De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
* De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.
* Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers tijdens het verblijf te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

Internet

B&B Bleekhoeve biedt een WIFI gastennetwerk aan. De gebruiker zal zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van B&B Bleekhoeve als aanbieder van de accommodatie. Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internetmisbruik door de gebruiker heeft B&B Bleekhoeve het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is B&B Bleekhoeve gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden zoals buitengewone weersomstandigheden, overlijden van één van de eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van B&B Bleekhoeve kan worden gevergd.

Aansprakelijkheid

* B&B Bleekhoeve kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart B&B Bleekhoeve tegen aanspraken dienaangaande. B&B Bleekhoeve is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B. * B&B Bleekhoeve kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die te wijten is aan grove schuld of nalatigheid van de B&B. * De aansprakelijkheid van B&B Bleekhoeve is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
* B&B Bleekhoeve is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Tijdens geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

Privacy

B&B Bleekhoeve zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

Slotbepaling

* Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
* Alle geschillen voortvloeiend uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in België voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
* Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
* Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden van kracht en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Tapas Schotel

De inhoud van de schotel:
Serrano ham (Jamon Serrano)
Manchego kaas (Queso Manchego)
Spaanse salami (Salchichon Chorizo) 
Serrano salami (Salchichon Serrano)
Met tonijn gevulde paprika (Pimientos con atun)
Aioli
Ansjovis (Boquerones)
Spaanse aardappel salade (Ensaladilla)
Tomatensalsa (Salsa de tomato)
Olijven (Aceitunas)
Gazpacho